Školská rada (§ 167 a § 168 školského zákona) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Do školské rady jsou voleni zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy, z pedagogických pracovníků školy a člen jmenovaný zřizovatelem.

Školská rada při ZŠ Mistřice je tříčlenná.

Funkční období školské rady je tříleté.

V prosinci 2017 proběhly volby do školské rady pro období 2018 – 2020.

Členové školské rady při ZŠ Mistřice:

> ZÁSTUPCE ZŘIZOVATELE – Vladimíra Vandírková

> ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY – Bc. Vendula Kašná, DiS.

> ZÁSTUPCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – Mgr. Marie Žáková