Poskytování informací

Zákon 106/1999 Sb.

 1. Zveřejněné informace v dokumentech školy

Škola zveřejňuje informace pro veřejnost především prostřednictvím:

 1. b) výroční zprávy o činnosti školy,
 2. c) školního řádu,
 3. d) pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 4. e) koncepčního záměru rozvoje školy,
 5. f) rozpočtu školy na kalendářní rok,
 6. g) inspekčních zpráv České školní inspekce,
 1. Údaje o jmenování ředitele školy do funkce

V souladu s § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení do funkce ředitelky školy byla jmenována Mgr. Vladimíra Hrdinová k datu 1. 4. 2017.

 1. Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy
 • 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Ředitel školy a školského zařízení

 1. a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 2. b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
 3. c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 4. d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 5. f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 6. g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 7. h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 • 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 1. a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 2. b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 1. a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 2. c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
 3. d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 4. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 5. g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
 6. h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
 7. i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 8. k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
 1. Pracovník vyřizující stížnosti

Jméno a příjmení pracovníka, který je určen k poskytování informací, případně k přijímání a vyřizování stížností:

Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Hrdinová

 1. Odvolání proti rozhodnutí ředitele

Proti rozhodnutí ředitele lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 1. Vyřizování stížností
 1. Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • podává se řediteli školy,
 • odvolacím orgánem je krajský úřad
 1. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.
 • podává se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci, řediteli školy, zřizovateli, České školní inspekci
 • Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní  inspekci o přijatých opatřeních
 1. Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích.
 • stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem,
 • zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu.
 1. Přehled nejdůležitějších právních norem

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24.září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání,
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku
 • Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění – Zákona č. 101/2000 Sb.
 1. 5. 2018

Mgr. Vladimíra Hrdinová

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít na začátek