Historie školy

První zmínky o školství v Mistřicích

Od které doby má zdejší obec školu, nemůžeme s přesností říci. Do roku 1774 nebyla školní docházka povinná.  Zdejší děti, pokud je rodiče poslali, zřejmě navštěvovaly školu v Bílovicích. Roku 1774 byl vydán školský zákon upravující povinnost školní docházky. Městská škola v Uherském Hradišti byla příliš daleko, škola v Bílovicích byla malá a pro děti z Javorovce příliš vzdálená. Proto se rozhodlo o výstavbě školy v Mistřicích. Podle záznamů v kronice první škola stála ve žlebě, na místě, kde stávaly domy č. p. 70, 151. Dnes je na místě první školy dětské hřiště.

Původní škola kapacitně nedostačovala. Proto roku 1825 byla postavena škola nová o jednom poschodí. Škola dostala č. p. 139. Škola stála na špatných základech a v prudkém svahu, proto v roce 1853 musela být snížena na přízemí. Ovšem narůstajícímu počtu dětí nedostačovala.

Před rokem 1828 zde dlouhá léta působil učitel Kocián. Založil zde knihovnu a jeho působení zde bylo velmi blahodárné. V roce 1878 byl ustaven prozatímním učitelem Josef Bičánek. Škola byla přeplněná žáky, proto bylo v roce 1880 zavedeno polodenní vyučování, neboť děti při špatné docházce dělaly malý pokrok ve vzdělání. Od září 1888 zde působil učitel František Krety. Vynikající varhaník a klavírista. Od 20. března 1889 byl zde ustanoven učitel František Lechner.

Pro nedostatek místa se začalo uvažovat o výstavbě nové školy. Příprava trvala několik roků, až ve školním roce 1887/1888 donutila občany okresní školní rada v čele s c. k. okresním školním radou Josefem Sommerem k výstavbě nové školy.

Školozovec Josef Sommer se snažil o všemožné zvelební školství v hejtmanství. Ve funkci působil pouze 6 let. Za jeho působení bylo školství v tomto hejtmanství mezi předními okresy ve vzdělávání. Za tuto krátkou dobu byly školy ve všech obcích rozšířeny nebo nově postaveny. Josef Sommer byl nazýván křísitelem školství na Slovácku.

Naše škola

Nejdříve se začalo jednat o místě, kde bude škola postavena. Mistřičtí občané vybrali pozemek Ignáce Šimka v trati za Žleby. Občané Javorovce navrhovali postavit školu v části Dráhy, která byla blíže Javorovci. Navrhované místo bylo plné mokřin. Protože vetší část školy platili občané Mistřic, měli také poslední slovo ohledně jejího umístění. Od Ignáce Šimka byl zakoupen pozemek za 370 zlatých. V červenci 1888 se začalo se stavbou školy. Tohoto roku se stavba přivedla pod střechu. Za stavbu školy se celkem zaplatilo 19 939 zlatých a 44 krejcarů. V srpnu 1889 byla škola převzata a schválena.

Dne 1. září 1889 novou školu vysvětil bílovický farář František Malota za přítomnosti okolních učitelů a občanů. Novým správcem školy se stal František Lechner a jeho zástupcem Josef Heger. Od září 1889 se vyučovalo ve dvou třídách. Do školy nastoupilo 236 dětí, které byly rozděleny: v první třídě 121 žáků, ve 2. třídě 110 žáků. Zároveň v měsíci září bylo povoleno otevřít třetí třídu. V roce 1890 obdržel učitelské místo Josef Vondrák. Školní kronika se vedla od školního roku 1889/1890.

V lednu 1891 proběhlo ve vesnici sčítání lidu. Bylo napočítáno 966 „duší“. Z toho umělo číst a psát 729 lidí.

Školní rok 1891/1892  – počet žáků 239. Pro nedostatek třetí učitelské síly se opět vyučovalo ve dvou třídách.

Školní rok 1892/1893 navštěvovalo školu 228 žáků. Vyučovalo se ve třech třídách. V tomto školním roce učitelský sbor zařídil obecní knihovnu, která obsahovala na 120 svazků. Již od začátku školy v Mistřicích se pořádaly školní výlety, ovšem jiné, než na které jsou dnešní děti zvyklé. Školní výlet se uskutečnil za velké účasti občanů v lesíku Hlubočkách. S hudbou se střídala různá vystoupení, písně a hry. Za zvuku hudby a radostného výskotu dětí se průvod ve večerních hodinách vracel zpátky ke škole.

Od školního roku 1902/1903 bylo zavedeno vyučování ručních prací.

Snaha a zájem učitelstva o šíření vzdělanosti je krásně vyjádřena záznamem v kronice: „Snahy učitelstva nesou se k povznesení školy na stupeň největší, vědouce, že v práci a vědění jest lidu spasení.“

Škola v Javorovci

26. 11. 1908 se začalo vyučovat v Javorovci. Žáků bylo 33. Škola byla jednotřídní, vyučoval zde učitel Antonín Zelina z Domanína. 4. října 1908 byla vysvěcena a 26. října slavnostně kolaudována.

V říjnu 1917 těžce onemocněl správce školy František Lechner. 31. Října 1919 odešel na odpočinek. František Lechner působil ve škole od 20. 3. 1889 do 30. 10. 1919, to je 30 let a 8 měsíců. Těšil se velké oblibě u občanů. Pro místní byl čestným občanem Mistřic.

Nové místo řídícího učitele získal Alois Dostál.

Od školního roku 1920/1921 se začalo vyučovat dle osnov škol čtyřtřídních. To kvůli velkému počtu žáků – 275 žáků školou povinných.

V roce 1921 proběhlo sčítání lidu. Obec měla 1215 obyvatel.

O prázdninách roku 1921 došlo k opravě opěrné zdi za školou u Šimkového. Zeď byla rozebrána a postavena z betonu. Finanční náklady činily 10 000 Kčs.

Od 4. prosince 1922 začalo vyučování dle osnov pro školy pětitřídní.

Dlouholetým vyučujícím náboženství byl Dr. Inocenc Obdržálek, farář a děkan z Bílovic, který dosáhl významného vyznamenání „papežský komoří“.

30. března 1923 byla zřízena letní tělocvična a školní zahrada. K tomuto účelu obec darovala škole pozemek o velikosti 8 arů na parcele č. 567/1 nacházející se u „Větřáku“.

Ve školním roce 1924/1925 získal místo řídícího učitele Václav Cupal. V roce 1925 zavedla obec do školy vodovod a v roce 1927 byl na školu instalován bleskosvod. 4. dubna 1928 zemřel řídící Václav Cupal. Na místo řídícího učitele nastoupil Bedřich Knésl.

Ve školním roce 1928/1929 byla velmi krutá zima. Ani nejstarší občané tak krutou zimu nepamatují. Trvala od Nového roku 1928 až do 10. března. Teplota byla od -8 stupňů až do -33 stupňů Celsia. Závěje dosahovaly do výše 4 metrů. Od 18. února až do konce měsíce muselo být přerušeno vyučování.

Školní rok 1928/1929 – žáci s učitelem Šantou

Dne 1. srpna 1929 byl ve škole ustanoven nový řídící učitel Václav Kalbáč. Pan řídící zavedl na škole dlouholetou tradici divadelních představení, která navazovala na tradici obecních ochotnických představení. Výnos z divadelních her byl věnován na potřeby chudého žactva. V témže roce se dívky začaly učit vařit. Pro tento účel školská rada zakoupila za 1150 Kčs nádobí do školní kuchyně umístěné v předsíni bytu učitelky ručních prací.

Školní rok 1929/1930 – žáci školy s řídícím učitelem V. Kalbáčem a školním inspektorem V. Sehnalem

V září 1930 bylo při škole ustanoveno rodičovské sdružení, které mělo čtyři schůze a přispívalo penězi chudým žákům na zakoupení školních potřeb. Také pořídilo divadelní jeviště. V říjnu 1930 se zřídilo školní hřiště na konci humna obecního hostince, za obecní stodolou. Také proběhlo sčítání lidu – 250 čísel a 1232 obyvatel.

O prázdninách roku 1933 proběhly úpravy ve škole. Kuchyňka byla přemístěna do obecního domku na dvoře obecního hostince. Dále byla zbudována záchodová jáma, která byla vybetonována a opatřena betonovým krytem. Musel být vybudován vzdušný kanál kolem vlhkých zdí. Chatrné komíny byly rozebrány, sneseny a vystavěny nové. V těchto letech probíhala velká světová krize, která doléhala i na místní občany.

V roce 1937 proběhl sociální výzkum slováckého dítěte:

Škola za protektorátu

V době okupace bylo nařízeno, aby školní kroniky z doby republiky byly zapečetěny a uloženy v archivu a školám přikázáno, aby místo nich zavedly kroniky nové. Protože záznamy v nových kronikách neodpovídaly pravdě a vnitřnímu přesvědčení českého učitelstva a obsahovaly údaje vynucené okupanty, nemají tyto nové kroniky hodnotu, jež se kronikám přikládá. Z tohoto důvodu psal pan řídící paralelně záznamy z doby okupace, které byly pravdivě dopsány do původní kroniky školy.

Ve školním roce 1938/1939 následovaly rychle za sebou události velkého dějinného významu, které silně působily na mysl žáků a odváděly jejich zájem a pozornost od vyučování. Začíná se všestranně projevovat útlak české školy a učitelstva.

Na nátlak a nařízení německých úřadů musely být označeny veřejné budovy, včetně škol, dvojjazyčně a musely být odstraněny knihy a obrazy, které Němcům nevyhovovaly, z nichž měli obavu, že by mohly českému národu v době nesvobody dodat útěchu a posilu proti nim. Od září 1940 bylo zavedeno nepovinné vyučování německého jazyka, od 8. ledna 1941 se pak stalo povinným. Z nařízení bylo zrušeno vyučování občanské nauky a státoobčanské výchovy. Probíhaly pravidelné revize knih, až nakonec byla knihovna zcela zrušena. Žactvu bylo zakázáno pořádat jakékoliv školní výlety, vycházky a sebemenší shromažďování na vesnici. Povinné byly také oslavy „vůdce a říšských činitelů.“ Probíhaly masové sběry surovin na válečnou ekonomiku.

7. července 1941 byl přeložen řídící učitel Václav Kalbáč do trvalé výslužby. Jeho působení ve škole v Mistřicích trvalo od 1. srpna 1929 do 31. srpna 1941. Správou školy byl pověřen od 1. září 1941 František Macenauer. Všichni učitelé museli povinně složit zkoušku z německého jazyka a účastnit se přeškolovacího dějepisného kurzu dle říšskoněmeckého hlediska. Všechny informace podléhaly cenzuře. V roce 1942 poklesl počet žactva z důvodu špatného zdravotního stavu – záškrt, spála, spalničky, zápal plic. Proto bylo zavedeno povinné očkování proti záškrtu. Všechny obecné školy v okrese byly z důvodu záškrtu na 14 dnů uzavřeny. Ve vyučování se nuceně navýšily hodiny německého jazyka na úkor ostatních předmětů. Z výtěžku divadelní hry „Otec“ a „ Pro rodné lány“ byl zakoupen nový nábytek v hodnotě 6 500 Kčs. V červenci roku 1943 provedla místní školní rada za přispění správy školy opravu školní budovy v hodnotě 50 000 Kčs. Byla vyměněna stará okna, opravena krytina, omítky a školní plot. Další oprava školy proběhla v srpnu 1944. Byla postavena zádržná opěrná zeď a při ní postaveny nové školní záchody. Staré záchody byly přestavěny na školní kuchyň a šatnu. Všechny učebny s chodbou byly vymalovány.

Fotografie ze školního roku 1942/1943

                                                                                                         

 

 

Osvobození od nacismu

Ve dnech 21. až 27. dubna 1945 byla ve škole ubytována maďarská vojska v počtu 300 mužů a němečtí důstojníci z místního německého divizního velitelství. Dne 27. dubna bylo ve škole Němci internováno 325 místních mužů od věku 16 let pod hrozbou zastřelení. Vesnice byla obklíčena vojskem a muži nahnáni do školy kvůli potyčkám s partyzány na Popovsku. Každý pokus o útěk byl velmi nebezpečný, jak ukazuje případ pana Jaroslava Magdálka, který byl při pokusu odskočit si na okamžik domů zastřelen z automatické pistole. Ve škole byli muži drženi až do 1. května. Za tu dobu Němci vyplenili vesnici od zásob potravin, oblečení a mnoha cenností. V úterý 1. května 1945 ve tři hodiny ráno opustili poslední Němci vesnici a v 9.30 hodin vstoupily do vesnice čelní jednotky Rudé armády. Dne 13. května proběhla v obci za účasti žáků a občanů Mistřic oslava národního osvobození.

Poválečná léta

V roce 1946 přesídlilo do pohraničí 20 rodin a s nimi 16 žáků zdejší školy. Většina rodin se usadila v Sedlci u Mikulova. Ve školním roce 1946/1947 se začalo učit opět v 6 třídách a místní školní radě se povedlo získat prostory pro tuto třídu, ale učit se v této třídě začalo až od 1. dubna pro nedostatek učitelských sil. Dne 1. listopadu 1946 bylo na zdejší škole rozvedeno elektrické světlo, a to nákladem 14 000 Kčs. Od 1. listopadu 1947 bylo zavedeno přezouvání žáků. Počátkem prosince 1947 došlo k obnovení půjčování knih ze školní knihovny. V březnu 1948 věnovala místní osvětová rada celý výtěžek ze hry „Zvony“ v částce 5 000 Kčs na pořízení školního rozhlasu. Ve škole neustále probíhala různá vystoupení, besedy, hry atd. Za zmínku stojí vzpomínka na 600. výročí založení Karlovy univerzity, jakož i jejího zakladatele Karla IV. – Otce vlasti a jeho práce na upevnění a povznesení českého státu, která se uskutečnila 6. dubna 1948. Také proběhl, jistě velmi poučný, „Týden střízlivosti“. V tomto týdnu byla mládež poučena o škodlivosti alkoholických nápojů a o významu abstinence. V listopadu 1949 byl do školy pořízen telefon a v prosinci téhož roku škola získala subvenci na pořízení nábytku ve výši 60 000 Kčs.

Období totality

29. června 1950 se žáci zúčastnili „Dne radostné družby škol“ pořádané všemi školami v okrsku Bílovice, a to v zámecké zahradě v Bílovicích. Ve dnech 22. až 26. září 1950 položili ve všech učebnách nové parketové podlahy. Dne 26. ledna 1952 uspořádalo SRPŠ rodičovský ples a výtěžek 11 300 Kčs byl použit na koupi vysavače prachu v hodnotě 12 000 Kčs. Dne 8. června 1952 uspořádali „Sokolský den“ jako vzpomínku na 10. výročí založení Sokolu Mistřice – oddílu kopané. O prázdninách 1954 byla realizována oprava a rozšíření šatny. Tento rok přinesl také smutné události. Dne 29. srpna 1954 se zúčastnili všichni žáci školy pohřbu Antonína Šuranského, žáka 1. třídy, který zemřel po delší krevní chorobě. Další smutná událost následovala 15. září 1954, kdy se všichni žáci školy se svými učiteli účastnili pohřbu Zdeňka Běťáka, žáka 1. třídy, který byl usmrcen elektrickým proudem. Jmenovaný vzal do ruky přetržený a na zemi ležící drát z elektrické sítě. Cestou vedle něho šla Ludmila Ondroušková, žákyně 8. třídy v Bílovicích, a v okamžiku, když chtěla hocha vyprostit a zachránit, byla i ona proudem usmrcena. Školní rok skončil již 18. června 1955 pro účast žáků a učitelů na I. celostátní Spartakiádě v Praze. Ve školním roce 1955/1956 začali do Mistřic chodit žáci z Javorovce. O prázdninách roku 1956 proběhla generální oprava školy. Byly postaveny všechny komíny, provedena výměna staré břidlicové střešní krytiny za novou eternitovou, vyměněny špatné krovy, vazní trámy, střešní bednění a nově provedeny veškeré klempířské práce na celé střeše včetně přístavby záchodů. Ve školní zahradě byla postavena dřevěná kůlna na zahradnické nářadí. Konečně byl také proveden nátěr všech tabulí, skříní a opravena malba všech místností. Z výtěžku Rodičovského plesu z 24. února 1957 byl zakoupen televizor. O prázdninách 1957 rozšířili ve škole vodovod v nákladu 12 000 Kčs. Výpustné kohouty byly zavedeny do všech učeben, do kuchyně ředitele školy a na dolní chodbě. V bytě ředitele školy byla zřízena koupelna.

 

 

 

 

Dramatický kroužek v roce 1957

Dne 21. července 1958 byl ředitel školy František Macenauer přeložen na školu v Nedachlebicích, opět do funkce ředitele. Novým ředitelem školy byl jmenován Bohumil Matulík, který koncem školního roku 1960 odchází do důchodu. Ve funkci ho nahradil Antonín Zvonek.

Ve školním roce 1962/1963 javorovskou jednotřídku organizačně převedli pod správu školy v Mistřicích. Oslavy 75. výročí školy se uskutečnily od 12. prosince do 15. prosince 1963.  O prázdninách 1966 byly vykonány přípravné práce na připojení na veřejný vodovod. Připojení se uskutečnilo 31. prosince 1967. Od 25. února 1969 byl hospitalizován na infarkt myokardu ředitel školy Antonín Zvonek. Zastupováním pověřili Jarmilu Jánošovou. Antonín Zvonek se do funkce vrátil ve školním roce 1971/1972.

Velká oprava školy

V říjnu 1970 se začal vozit stavební materiál na opravu školy a v úterý dne 12. listopadu 1970 se začalo se stavbou obytného domu a kotelny na nádvoří školy. Dne 9. ledna 1971 bylo všechno zařízení školy přestěhováno za vydatné pomoci rodičů do budovy tehdejšího MNV. Během oprav školy se 1., 3. a 5. třída učila v budově MNV a 2. a 4. třída se vyučovala v nově zbudované učebně v Javorovci. Dne 5. června 1972 při generální opravě školy nalezli pracovníci Okresního stavebního podniku pamětní spis, který byl vložen do základního kamene. Tento spis byl dne 6. června 1972 předán pracovníkům Okresního archivu a školnímu odboru a ti rozhodli takto: „Jelikož se jedná o spis částečně poškozený, bude jeho text doslovně přepsán a spis uložen spolu s novodobými věcmi zpět do základního kamene“. Originál spisu je uložen v Okresním archívu v Uherském Hradišti. Jelikož ohledně novodobých věcí není pořízen jejich soupis, nevíme, jaké novodobé věci jsou zde uloženy. Dne 25. srpna 1972 proběhlo stěhování do adaptované školy a 19. října 1972 byla provedena kolaudace.

Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 4. tříd začal od 1. května 1976 a od 4. května 1980 byl rozšířen o žáky třetích tříd. Od počátku školního roku 1976/1977 došlo k dokončení opravy školy v Javorovci a od 1. září sloužila k vyučování. V neděli 3. září 1978 se uskutečnilo slavnostní otevření nové mateřské školy, která byla vybudována svépomocí občanů. Součástí mateřské školky je školní jídelna a kuchyně, která slouží i pro žáky základní školy. V říjnu 1978 je opět na infarkt hospitalizován ředitel Antonín Zvonek a od 1. října 1979 odešel do starobního důchodu. Novou ředitelkou školy se od 1. října 1979 stala Jarmila Jánošová. Závěr roku 1979 je poznamenán tragickou událostí. Výborná žákyně 3. třídy Dagmarka Vašíčková zemřela po převozu do nemocnice na mozkovou mrtvici. Na druhý svátek vánoční se celá škola účastnila pohřbu. Všichni se nemohli z této události dlouho vzpamatovat.

100. výročí založení školy se slavilo ve dnech 3. a 4. září 1988. Na tuto významnou událost byla celá školní budova vymalována, provedena výměna okapových rour, oprava střechy, úprava okolí školy a školního dvora. Školní budova byla vyzdobena a nainstalovány byly panely s fotodokumentací o historii školství v obci. Průběh celého slavnostního dne zpříjemňovala účastníkům dechová hudba Mistřičanka. Ve školním roce 1988/1989 dochází ke změně v hodnocení žáků prvních ročníků. Učitelé žáky neklasifikovali, ale hodnotili. Hodnotili projevy snažení žáka, disciplinu a celkové morální vlastnosti. V prvním pololetí žáci 1. ročníku vysvědčení nedostávali.

Vzhledem k malému počtu žáků v jednotlivých ročnících byla ve školním roce 1989/1990 obecná škola ustanovena jako trojtřídní.

Demokracie

Do dějin celého našeho národa se vepsal 17. listopad 1989 jako mezník v dějinách země. Byla zrušena vláda jedné strany KSČ. Dne 29. 12. 1989 byl novým československým prezidentem zvolen pan Václav Havel. Také ve školství došlo ke značným změnám.

Ve školním roce 1991/1992 navštěvovalo školu 42 žáků. Škola pracovala jako dvojtřídní. První třída byla samostatná s počtem žáků 14. Druhý a čtvrtý ročník pracoval ve spojeném oddělení s počtem žáků 27. Žáci třetího ročníku dojížděli po domluvě s obecním úřadem a rodiči do ZŠ Kněžpole, kde pracovali v samostatné třídě se žáky z Kněžpole. Tím se předešlo dalšímu spojenému oddělení. V dalším školním roce 1992/1993 navštěvovali naši školu žáci 2. ročníku z Kněžpole. Naši žáci 4. ročníku pokračovali ve vzdělávání v ZŠ Kněžpole.

Na konci školního roku 1993/1994 ukončuje svoji pedagogickou praxi paní ředitelka Jarmila Jánošová. K 1. červenci 1994 přebírá školu nová paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hoferková. Od školního roku 1995/1996 navštěvuje plaveckou výuku celá škola, počínaje dětmi první třídy. Za přispění obecního úřadu se v tomto školním roce pořídilo lepší materiální vybavení školy. Ve školním roce 1996/1997 dochází k dělení povinné devítileté školní docházky na 1. až 5. ročník a 6. až 9. ročník.

Ve školní roky od 1998 až do 2016 nebyly vedeny o chodu školy žádné záznamy do kroniky.

Z dostupných materiálů lze doložit ukončení pedagogické praxe Mgr. Zdeňky Hoferkové v březnu 2014, uvedení do funkce paní ředitelky Mgr. Pavly Chocholaté od března 2014 do 31. 1. 2017.

Od 1. dubna 2017 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Vladimíra Hrdinová.

Škola ve školním roce 2016/2017 nadále pokračovala v zavedeném celoročním projektu Ovoce a zelenina do škol, který je velmi vítaným u žáků školy, kdy každý druhý týden dostávají ovoce, zeleninu, případně nápoj. Zajímavé jsou doprovodné programy tohoto projektu, kdy žáci ochutnají neobvyklé a často neznámé plody.

Ve druhém pololetí školního roku škola obdržela od Nadace Synot částku 10 000 Kč v rámci Grantu školství a zájmové činnosti. Uvedená částka sloužila k vybavení cvičebny. V červenci škola obdržela stoprocentní dotaci v rámci vypsaného neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem do pěti.“ V průběhu letních prázdnin došlo k modernizaci učebny informatiky, pořízení 15 kompletních počítačových sestav, k pokrytí signálem Wi-fi v celém areálu školy, ke stavebním úpravám v přístavbě školy (domečku), proběhla oprava výmalby v celé škole, byly vyměněny podlahové krytiny v přístavbě a v učebně informatiky, došlo k výměně vadných komponentů v zářivkách ve všech třídách školy, byla instalovaná chybějící výlevka pro úklid školy v přízemí budovy. Uvedené aktivity byly realizovány díky zřizovateli školy – Obci Mistřice. Spolupráce školy a zřizovatele školy probíhá na velmi dobré úrovni, zřizovatel je podporovatelem rozvoje a modernizace školy.

Život školy je neoddělitelně propojen se životem v obci, a to především v oblasti kulturních a společenských akcí. Spolupráce se zřizovatelem je na uvedeném poli nejvýznamnější.  Neméně významná je i spolupráce s ostatními spolky a organizacemi, které jsou v obci aktivní.

Školní rok 2017/2018 začalo navštěvovat školu 63 žáků, z nichž 8 je z jiné spádové obce. V říjnu prošla škola inspekční činností ČŠI. Závěry ČŠI pro školu byly pozitivní.

V období adventu žáci vystoupili se svým programem a podíleli se na vánoční náladě v obci. Nový rok byl slavnostní hlavně pro žáky 4. a 5. třídy, kteří nacvičili a s největší parádou předvedli polonézu na plese rodičů. Již tradičně se někteří žáci podílí svým vystoupením na vítání občánků v obci. Celá škola připravila odpolední program pro maminky ke Dni matek. Také tradiční květnové odpoledne pro důchodce jsme podpořili krátkým programem. Pohybová cvičení s hudbou předvedli žáci a žákyně školy na Dni dětí pořádaným spolkem rodičů z Mistřic. Každoročně realizujeme krátké vystoupení žáků školy v budově při návštěvě místních padesátníků. V tomto školním roce jsme připravili malou školní akademii u příležitosti 130. výročí založení základní školy v Mistřicích.

Od letošního školního roku se žáci zapojili do sportovních soutěží – McDonald’s Cup okresní kolo, turnaje v miniházené, atletické olympiády a ve výtvarných soutěžích potvrdili naši žáci kreativitu a získali ocenění za „Podmořský svět“ a „Cestu do pravěku“.

Také v matematických soutěžích Klokánek a Cvrček jsme si nevedli špatně a v Pythagoriádě se dobře umístnila naše žákyně 5. třídy v okresním kole.

Úpravy školy se vždy realizují v průběhu prázdnin, ale vzhledem k výročí jsme ve spolupráci se zřizovatelem za chodu školy provedli stavební úpravy podrovnání v přízemí školy, také výmalbu a byla dokončena výměna všech dveří v interiéru školy. Přístavba školy dostala nový kabát z důvodu poničené fasády vandalem. I v tomto školním roce nás podpořila Nadace SYNOT darem 10 000 Kč, který využijeme k obnovení knižního fondu. Další sponzorský dar v hodnotě 3 000 Kč jsme obdrželi od jednoho ze zastupitelů obce a bude využit v rámci projektového týdne v měsíci červnu.

U příležitosti 130. výročí školy jsme připravili pro pozvané hosty na neděli 10. června krátký program a prohlídku školy a pro širokou veřejnost Den otevřených dveří a malou školní akademii 16. června 2018.

Seznam ředitelů působící ve škole:

 1. 3. 1889 – 30. 10. 1919 František Lechner
 2. 7. -1920 – 1. 3. 1924 Alois Dostál
 3. 8. 1924 – 4. 4. 1928 Václav Cupal
 4. 4. 1928 – 31. 7. 1929 Bedřich Knésl
 5. 8. 1929 – 7. 7. 1941 Václav Kalbáč
 6. 9. 1941 – 21. 7. 1958 František Macenauer
 7. 9. 1958 – 30. 6. 1960 Bohumil Matulík
 8. 9. 1960 – 1. 10. 1979 Antonín Zvonek
 9. 10. 1979 – 30. 6. 1994 Jarmila Jánošová
 10. 7. 1994 – 28. 2. 2014 Mgr. Zdeňka Hoferková
 11. 3. 2014 – 31. 1. 2017 Mgr. Pavla Chocholatá
 12. 4. 2017 – dosud Mgr. Vladimíra Hrdinová

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek