Informace k zápisu do 1. třídy

pro školní rok 2024/2025

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v budově základní školy

ve čtvrtek 11. dubna 2024

I. Právní rámec:

 • 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

II. Organizace zápisu

 1) Kritéria pro přijetí žáka/žákyně pro školní rok 2024/2025

 1.  Děti ze spádového obvodu
 2. Při případném překročení kapacitní možnosti základní školy – los

2) Zápis k povinné školní docházce

Formální část

 • zákonný zástupce podá Žádost o přijetí
 • s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložení oprávnění dítě zastupovat (plná moc zákonného zástupce a průkaz totožnosti)
 • pokud zákonný zástupce podává Žádost o odklad povinné školní docházky, nutné doložit v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2024 ředitelce školy
  • 1. Posouzení příslušného školského poradenského zařízení a současně
  • 2. Posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Motivační část

 • rozhovor, hra, aktivity zaměřené na dovednosti dítěte, prohlídka školy

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek