Povinné informace

 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

 

 • Název
  • Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 • Důvod a způsob založení
  • Škola byla zřízena s účinností od 1. 1. 2003 rozhodnutím zastupitelstva obce č.j. 21 ze dne 13. 9. 2002
 • Hlavní účel
  • příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny.
 • Předmět činnosti organizace
  • je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.
 • Právní forma
  • příspěvková organizace
 • Právnická osoba
  • zřízena na dobu neurčitou
 • Ředitelka školy
  • Vladimíra Hrdinová
  • statutární orgán právnické osoby od 1. 4. 2017
 • Zřizovatel
  • Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Bílovice
  • mistrice.cz
 • Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace
  • ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitelka jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.
  • Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu s § 2 odst. l, vyhlášky č. 150/1958, Ú.1., o vyřizování stížností a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Organizační schéma

 

 • Kontaktní spojení, fakturační adresa
  • Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
  • Mistřice 1
  • 687 12 Bílovice
  • zsmistrice@zsmistrice.cz
  • telefon: +420 731 578 525
  • telefon: +420 572 587 449
  • ID datové schránky: s8yd5f
  • zsmistrice.cz
 • Úřední dny a hodiny
  • Kdykoli na základě telefonické nebo E-mailové domluvy
 • Účet školy
  • 1546026389/0800
 • Účet FKSP
  • 1546027349/0800
  • 75021021
 • IZO
  • 102 731 501
 • REDIZO
  • 600124126
 • Dokumenty školy – k nahlédnutí v ředitelně školy
  • Zřizovací listina
  • Doklad o jmenování ředitele do funkce
  • Školní vzdělávací program ZŠ
  • Školní vzdělávací program ŠD
  • Školní řád
  • Vnitřní řád školní družiny
  • Minimální preventivní program
  • Rozpočet /www.mistrice.cz/
  • Střednědobý výhled hospodaření /www.mistrice.cz/
  • Směrnice pro poskytování informací
 • Žádost o informace
  • U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
  • a) ústně – Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.  Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
  • b) e-mailem –  zsmistrice@zsmistrice.cz – Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona
  • c) písemně na adresu – Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Mistřice1, 687 12Bílovice. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 • Příjem žádostí a dalších podání
  • Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy na adrese:
   Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
   Mistřice 1, 687 12 Bílovice – písemně  nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.
 • Opravné prostředky
  • Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy
  • Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy na adrese: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 • Předpisy
  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
  • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění
 • Úhrady za poskytování informací
   • Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

  • Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
   • a) jednostranná 2 Kč
   • b) oboustranná 4 Kč
  • Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
   • a) jednostranná 4 Kč
   • b) oboustranná 8 Kč
  • Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč
  • Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání 5 Kč
  • Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

  • 1 ks 20 Kč
  • Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

  • Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.
  • V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1hodina. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školy, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
  • Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
  • Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek